Privacy Policy  Centrum Animare

Centrum Animare hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Centrum Animare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

 Als Centrum Animare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Centrum Animare
De Vos van Steenwijkstraat 62
7957 BH De Wijk
M: 06-25118619
E: info@centrumanimare.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Centrum Animare verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 - Het aangaan van behandelingsovereenkomsten (en daaruit voortvloeiende mogelijke facturatie en wettelijke controleverplichtingen)
- Het versturen van (toekomstige) nieuwsbrieven
- Het versturen van informatie over producten, lezingen, workshops of andere activiteiten (mede- georganiseerd door Centrum Animare)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Naam
- Adres
- Postcode
- Plaats

- Telefoon/Mobiel
- Email
- Geboortedatum
- Naam huisarts
- Zorgverzekeraar
- Polisnummer

Daarnaast kunnen aantekeningen worden gemaakt van de informatie die je geeft tijdens gesprekken ten gunste van een goede behandeling. Deze aantekeningen worden bewaard in je electronisch  en/of papieren dossier voor een wettelijke termijn van maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) mogen alleen gevraagd en opgeslagen worden indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Vanuit Centrum Animare wordt niet gewerkt met minderjarigen.

Bewaartermijn
Centrum Animare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn voor dossiers is 15 jaar. Je hebt recht op inzage, correctie van onjuiste gegevens en vernietiging van het dossier als dit wettelijk is toegestaan.
Bij afmelding voor een (toekomstige) nieuwsbrief of digitale mailing worden de gegevens 1x per kwartaal volledig uit de database verwijderd. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

- Apparatuur (laptop/mobiel) is beveiligd met een wachtwoord.
- We gebruiken alleen software van leveranciers met een geldige verwerkingsovereenkomst.
- Papieren dossiers zitten in een afgesloten dossierkast.

Privacy & Cookies
Op de website www.centrumanimare.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit gebeurt in het kader van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. We houden bezoekers statistieken bij waarbij de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar zijn tot individuele personen.
Deze website maakt hiervoor gebruik van cookies. Als u hier niet mee akkoord gaat, kunt u deze website verlaten.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Pauline Hofstra
 06 2511861 9

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie en eventuele beslissingen die op basis van die informatie worden genomen, geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. De informatie op deze website dient niet te worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of psycholoog.

Centrum Animare aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van de informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. Ook kun je geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Centrum Animare worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Centrum Animare heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten, noch voor eventuele schade die door gebruik van deze websites is of zou kunnen ontstaan.

Als gebruiker mag je de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Voor niet commerciële doeleinden is het toegestaan om de op deze website gepubliceerde uitspraken en of verstrekte informatie met bronvermelding over te nemen. Gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan in welke vorm dan ook, zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van Centrum Animare.

Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van bovenstaande voorwaarden in.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Suggesties, opmerkingen en vragen over deze site kun je mailen naar info@centrumanimare.nl