Mensvisie

Als mens leef en werk ik vanuit een holistische en optimistische mensvisie. Een belangrijk uitgangspunt in mijn leven en werk is dat we als mens zowel schepsel (geschapen) als schepper zijn. We hebben niet altijd invloed op wat er om ons heen gebeurt maar wel op hoe we daar mee omgaan.

We kunnen ieder moment besluiten onze manier van denken en doen te veranderen. Het is niet altijd gemakkelijk, wel mogelijk onze primaire impulsen te vertragen en te vervangen door nieuw gedrag.

Mijn inspiratie haal ik uit diverse filosofische en psychologische stromingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten: onderlinge verbondenheid, wederzijdse afhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid, samenwerking op basis van sociale gelijkwaardigheid, democratie, dialoog, aandacht, compassie en inlevingsvermogen, bewustwording, creativiteit en zelfkennis.

Onderlinge verbondenheid en uniciteit

Als mensen zijn we onlosmakelijk verbonden met alles om ons heen. We leven in de wereld en zijn onderdeel van het grotere geheel dat zich uitstrekt tot de kosmos. Daarnaast zijn we, binnen dat grote geheel, ook allemaal hele verschillende mensen, uniek, met een eigen innerlijke ervaringswereld.

We worden enerzijds beïnvloed door wat er om ons heen gebeurt. En we hebben anderzijds ook zelf invloed op de wereld waarin we leven. Zolang we leven laten we onze unieke voetstap achter en brengen we op iets te weeg - in beweging - in de wereld.

We bestaan dankzij andere mensen en ontwikkelen ons tot mens in onze relaties met andere mensen. We zijn op elkaar en onze onderlinge samenwerking aangewezen. De mens die we zijn, worden we iedere dag opnieuw en is afhankelijk van hoe we met onszelf, anderen en de wereld om ons heen omgaan.

"Zonder de bijbel zou ik een ander mens zijn geweest. Het is toch een soort indoctrinatie: je hele jeugd die verhalen te horen. En zonder die bijbel en godsdienstige opvoeding had ik nooit mijn boeken geschreven. Ze vormen het fundament van mijn schrijverschap, samen met de opstandigheid, de rebellie die ik aan het geloof heb overgehouden."  Jan Wolkers

 

 

Kleur geven en gekleurd leven

Vanaf onze geboorte doen we spelenderwijs ervaringen op met de fysieke, sociale en culturele wereld waarin we leven. Zo leren we snel en onbewust wat hoort en niet hoort, wat normaal en abnormaal is en wat er van ons verwacht wordt. Daarnaast onderzoeken  en experimenteren we wat af. Zo klein als we zijn geven we creatief en op eigen wijze betekenis aan alles wat we waarnemen en ervaren.

Zodra we taal gaan gebruiken, creëren we met behulp van ons denkvermogen onze eigen logica. We vormen overtuigingen over onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Onze manier van denken bepaalt vervolgens wat we waarnemen, hoe we met nieuwe situaties om gaan en waar we naar streven.

Ieder mens is zowel kunstenaar als kunst

Hoe vaker we als kind ervaren dat onze logica, aannames en conclusies kloppen, des te sneller we geloven dat de werkelijkheid is zoals wij die waarnemen en ervaren. Het geeft ons een gevoel van zekerheid en identiteit. Ons karakter, onze manier van doen en laten, wordt herkenbaar voor anderen. Plutarchus (46 - 120) zei het zo: "karakter is een langdurige gewoonte". Alfred Adler (1870 - 1937) benadrukte de creativiteit van mensen bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid of 'stijl van leven' als volgt: "Het is onze creatieve wil die bepaalt waar we naar streven in het leven. Het individu is dus zowel de kunst als de kunstenaar".

Terwijl we opgroeien vergeten we dat we als kunstenaar onze kunst: 'onze eigen logica, onze denk- en gedragspatronen, onze identiteit', zelf hebben gemaakt.

We kunnen meestal goed uit de voeten met onze logica en manier van leven. We ontwikkelen in het gunstigste geval onze talenten en vaardigheden, voelen ons in ons element en worden gewaardeerd door anderen.

Onbewust sluiten we echter ook paden af en ontwikkelen we sommige talenten en vaardigheden niet. Veel mensen ervaren daardoor in hun leven momenten dat ze vast lopen, 'zichzelf kwijt zijn' of weerstand krijgen tegen de gang van zaken in hun leven.

Dan is het de hoogste tijd de kunstenaar in jezelf wakker te maken, je oude kunst onder de loupe te nemen en nieuwe kunst te gaan maken!