Mens ben je samen

Als mens leef en werk ik vanuit een holistische en optimistische mens- en wereldvisie.

Mijn inspiratie haal ik uit diverse filosofische en psychologische stromingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten: onderlinge verbondenheid, wederzijdse afhankelijkheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het grotere geheel, samenwerking op basis van sociale gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid, democratie, dialoog, luisteren om oprecht te willen begrijpen, compassie en empathie, sociaal en relatie-bewustzijn, creativiteit en zelfkennis.

Een belangrijk uitgangspunt in mijn leven en werk is dat we als mens zowel schepsel (geschapen) als schepper zijn. We hebben geen invloed op waar onze wieg staat en wat ons overkomt. Wel op hoe we omgaan met onze wortels en wat we meemaken.

We kunnen ieder moment besluiten onze innerlijke houding, onze richting en manier van denken en doen te veranderen.

Onderlinge Verbondenheid

Als mensen zijn we onlosmakelijk verbonden en verweven met alles om ons heen. We leven in een gemeenschappelijke wereld en zijn onderdeel van het grotere geheel dat zich uitstrekt tot de kosmos. Daarnaast zijn we, binnen dat grote geheel, ook allemaal verschillende mensen, uniek, en met een persoonlijke innerlijke ervaringswereld.

"Umuntu ngumuntu ngabantu  - a person is a person through other people"  - Zulu phrase

Gelijkwaardigheid en Rechtvaardigheid

We ontstaan uit andere mensen en ontwikkelen ons tot mens in relatie met andere mensen. We zijn verankerd binnen de gemeenschap. Leven is een proces van mens worden door om te gaan met andere mensen. Mens ben je niet alleen. Onze menselijkheid is verweven en onlosmakelijk verbonden met die van alle andere mensen. Daarom zijn we verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld waarin we samen leven.

"Ik heb altijd geweten dat er diep in elk mensenhart medeleven en mildheid schuilt. Niemand wordt geboren met een hekel aan andere mensen vanwege huidskleur, achtergrond of religie. Mensen moeten leren haten en als ze kunnen leren haten, kunnen ze leren liefhebben. Want liefde is natuurlijker voor het menselijk hart dan haat. De goedheid van de mens is een vlam die kan worden verborgen, maar nooit kan worden gedoofd."  - Nelson Mandela

Ieder mens streeft ernaar zich te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardig mens temidden van anderen. Dat is alleen mogelijk als we onze plek mogen innemen, gelijkwaardig aan anderen, en de kans krijgen mee te doen, mee te beslissen en bij te dragen aan het grotere geheel. We moeten voelen dat we  geliefd en de moeite waard zijn èn van waarde zijn voor anderen. Wanneer we ons verbonden voelen met elkaar, leven we met elkaar mee, stellen we ons gelijkwaardig op en handelen we vanuit sociale verantwoordelijkheid.

Diversiteit en Inclusie

Een plek hebben is niet genoeg. Als je wel op de bank mag zitten maar nooit mag meespelen in een wedstrijd, hoor je weliswaar bij de club maar kun je niet bijdragen.

Wanneer we niet gelijkwaardig mee mogen doen binnen ons gezin, op school, op ons werk, in ons team en in de samenleving, ervaren we dat we buiten spel worden gezet. We kunnen we onze vaardigheden en talenten niet optimaal ontwikkelen en inzetten. Dat is ontmoedigend en onmenselijk. Het voorkomt dat we volledig mens kunnen zijn.

Praatjes vullen geen gaatjes

De mens die we zijn, worden we iedere dag opnieuw en is afhankelijk van hoe we met onszelf, anderen en de wereld om ons heen omgaan. We worden enerzijds beïnvloed door wat er om ons heen gebeurt. En we hebben anderzijds ook zelf invloed op de wereld waarin we leven. Zolang we leven laten we met ons gedrag onze unieke voetstap achter en brengen we op iets te weeg - in beweging - in de wereld.

“Vertrouw alleen beweging. Het leven vindt plaats op het niveau van gebeurtenissen, niet van woorden. Vertrouw beweging." - Alfred Adler

Creatieve kracht

Vanaf onze geboorte doen we spelenderwijs ervaringen op met de fysieke, sociale en culturele wereld waarin we terecht zijn gekomen en leven. Zo leren we onbewust wat hoort en niet hoort, wat normaal en abnormaal is en wat er van ons verwacht wordt. Van jongs af aan raken we verweven met de geschiedenis van onze ouders en grootouders. We wortelen in de grond waarin we terecht zijn gekomen.

Daarnaast geven we, zo klein als we zijn, autonoom en creatief op eigen wijze tekst en uitleg aan alles wat we waarnemen en ervaren.

Uniciteit

Zodra we taal gaan gebruiken, creëren we met behulp van ons denkvermogen onze eigen logica. We vormen overtuigingen over onszelf en onze positie ten opzichte van andere mensen. Hoe we van waarde kunnen zijn, wat we beter wel en niet kunnen doen. Hoe we tegen anderen aankijken en wat we van hen en het leven verwachten. Onze manier van denken bepaalt vervolgens wat we waarnemen, of we ons gelijkwaardig opstellen, hoe we met nieuwe situaties om gaan en waar we naar streven.

Ieder mens is zowel kunstenaar als kunst

Hoe vaker we als kind ervaren dat onze logica, aannames en conclusies kloppen, des te sneller we geloven dat de werkelijkheid is zoals wij die waarnemen en ervaren. Het geeft ons een gevoel van zekerheid en identiteit. Ons karakter, onze manier van doen en laten, wordt herkenbaar voor anderen.

"Karakter is een langdurige gewoonte."  - Plutarchus

Alfred Adler (1870 - 1937) benadrukte de creativiteit van mensen bij de ontwikkeling èn instandhouding van hun eigen persoonlijkheid en manier van leven als volgt: "Het is onze creatieve wil die bepaalt waar we naar streven in het leven. Het individu is dus zowel de kunst als de kunstenaar". Het is volgens Alder onze keuze of we trouw blijven aan onze manier van denken, voelen en doen, of daar met behulp van onze creatieve vermogens veranderingen in aanbrengen.

Terwijl we opgroeien zijn we ons niet bewust dat we als kunstenaar onze kunst: 'onze eigen logica, onze denk- en gedragspatronen, onze identiteit', zelf hebben gemaakt.

"Het menselijk gedrag wordt niet bepaald door de omstandigheden die de mensen tegenkomen, maar door de beslissingen die zij zelf nemen."  - Viktor Frankl

We kunnen meestal goed uit de voeten met onze logica en manier van leven. We ontwikkelen in het gunstigste geval onze talenten en vaardigheden, voelen ons in ons element en worden gewaardeerd door anderen.

Onbewust sluiten we echter ook paden af en ontwikkelen we sommige talenten en vaardigheden niet. Misschien hebben we onrealistische ideeën en verwachtingen ontwikkeld over onszelf, anderen en het leven. En laten we ons ontmoedigen. Veel mensen ervaren daardoor in hun leven momenten dat ze vast lopen, 'zichzelf kwijt zijn' of weerstand krijgen tegen de gang van zaken in hun leven.

Met aandacht leven en bewust creëren

Dan is het de hoogste tijd de kunstenaar in jezelf wakker te maken, je oude kunst onder de loupe te nemen en nieuwe kunst gaat maken.

"Het leven gaat niet over jezelf vinden. Het gaat om jezelf te creëren."
- George Bernard Shaw

We kunnen onze wortels en onze geboortegrond, hoe we tot nu toe gegroeid zijn, wat er achter ons ligt, niet veranderen.
We kunnen onze innerlijke houding, hoe we denken, hoe we vooruit willen, en wat we doen wel bepalen. We beschikken over een enorme scheppingskracht waarmee we, met de draden die we tot onze beschikking hebben, nieuwe patronen kunnen weven.

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

"Als jij er bijvoorbeeld achter komt dat samenleven met anderen belangrijk is, en dat geldt voor elk mens, dan zoek je aansluiting. Pas wanneer je een rijk innerlijk leven hebt en weet wat je zelf wil, kun je er zijn voor anderen."  - Wilhelm Schmid