Mensvisie

In mijn werk als psycholoog en trainer baseer ik mij op de optimistische en holistische mensvisie van Alfred Adler (1870 - 1937). Belangrijke basisprincipes uit Adler's mensvisie en psychologie: Mensen zijn relationele wezens. We ontstaan, ontwikkelen en bestaan alleen in relatie met andere mensen en in de wereld. We zijn onderling met elkaar en alles in de wereld verbonden. Ons gedrag heeft altijd gevolgen voor anderen en de wereld om ons heen.

Zelfstandig maar niet alleen

We zijn zowel onderdeel van het grotere geheel als ook zelfstandig, uniek, anders dan andere mensen. We kunnen veel zelfstandig maar niet alleen leven. We zijn voor ons voortbestaan en onze ontwikkeling aangewezen op samenwerken met andere mensen. Al ons gedrag is van invloed op anderen en het gedrag van anderen is van invloed op ons.

Onderlinge verbondenheid

Pas wanneer we ons in ons gedrag laten leiden door deze onderlinge verbondenheid en handelen vanuit gemeenschapsgevoel - het welzijn van het geheel voor ogen hebben - halen we het beste uit onszelf. We dragen dan bij op een manier die niet alleen goed is voor onszelf maar ook voor anderen en de wereld om ons heen. Voor persoonlijke groei en ontwikkeling is deelname en bijdragen aan de gemeenschap noodzakelijk.

Van waarde willen zijn voor anderen

Als mens worden we geboren met in aanleg de intentie 'mee willen doen en constructief bij willen dragen'. Wanneer we ons in relaties met andere mensen geaccepteerd, geliefd en waardevol voelen, groeit dit gemeenschapsgevoel. We handelen vanuit de houding 'ik hoor erbij en dus draag ik bij'.We zijn als mens niet gelijk, wel gelijkwaardig aan andere mensen. Een baan of positie maakt ons niet meer of minder waard en waardevol als mens.

Onderlinge afhankelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid, het goede zien in elkaar, respectvol gedrag, rekening houden met het perspectief van de ander en vriendelijke duidelijkheid vormen de smeerolie in onze samenleving. We gedijen als mens het best wanneer we goede relaties met anderen onderhouden. Als mensen zijn we allemaal uniek en waardevol maar ook beperkt wat ons perspectief, kennis en ervaring betreft. We hebben altijd andere mensen, andere perspectieven en denkwijzen nodig willen we ons kunnen ontwikkelen.

Zelfstandig betekenis geven

Ieder mens geeft zelfstandig betekenis, 'kleur', aan gebeurtenissen en ervaringen. Hoe we denken over onszelf , anderen en de wereld beïnvloedt hoe we ons voelen en gedragen. Erkennen dat we allemaal onze eigen gekleurde blik op de werkelijkheid hebben, helpt ons het contact en de verbinding met andere mensen te herstellen, verbeteren en behouden.

Levensstijl als navigatiesysteem

Vanaf onze geboorte ontwikkelen we een unieke privé logica en levensstijl die ons helpt situaties in te schatten, gebeurtenissen te begrijpen en te reageren op problemen. Wanneer we in onze vormende  kinderjaren ervaren dat onze gekleurde privélogica klopt, gaan we onbewust geloven dat onze privé logica waar is. En wat we geloven heeft de neiging werkelijkheid te worden.

Zien wat ik denk en verwacht te zien

We gaan vervolgens selectief waarnemen, selectief interpreteren, selectief herinneren en selectief handelen met als (onbewust) doel: onze beelden, overtuigingen en logica zo te houden zoals ze zijn. We ontlenen er onze identiteit aan en zeggen bijvoorbeeld 'zo ben ik' of 'dit is de rode draad in mijn leven', 'dit overkomt mij nu altijd' en 'typisch iets voor mij'.

Waartoe in plaats van waarom

Mensen zijn doelgericht. We komen in actie omdat we iets nastreven, iets willen bereiken. Het is dus belangrijk te weten welke doelen je nastreeft. Wanneer we geloven dat we niet goed genoeg zijn, zullen we dit ook telkens weer ervaren en onbewust nastreven en bevestigd zien.

Holisme

We vormen als mens één ondeelbaar geheel. We zijn op elk moment in denken, voelen en handelen één, zelf aan het stuur van ons leven. Ook al zijn we ons daar niet altijd bewust van en hebben we een minuut later spijt van wat we hebben gezegd of gedaan. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.

Actief vormgeven

We hebben niet altijd invloed op wat ons overkomt, maar we zijn geen slachtoffer van ons verleden of huidige omstandigheden. We hebben invloed op hoe we omgaan met wat we meemaken. We zijn actieve vormgevers van ons eigen leven. Ieder mens is in staat zich positief te ontwikkelen, een zinvol leven te creëren en zinvol bij te dragen.

Bewust opnieuw creëren

Ook als we in onze jonge jaren ontmoedigende ervaringen hebben opgedaan en een ontmoedigend zelfbeeld, een ontmoedigend beeld van anderen en de wereld om ons heen hebben ontwikkeld. Alles kan ook anders zijn als we bereid zijn te geloven dat onze 'privé logica' weliswaar voor ons erg logisch is, maar in realiteit niet altijd waar is en hoeft te zijn. We kunnen iedere dag opnieuw onze aandacht verleggen, nieuwe ideeën ontwikkelen, andere keuzes maken en andere gevolgen ervaren.