Mensvisie

In mijn werk als psycholoog en trainer baseer ik mij op de optimistische en holistische visie van Alfred Adler (1870 - 1937). Belangrijke basisprincipes uit Adlers mensvisie en psychologie:

Mensen zijn sociale, maatschappelijke wezens. We ontwikkelen ons alleen tot mens in relatie met andere mensen. Ons gedrag heeft gevolgen voor anderen en de wereld om ons heen.
We zijn zowel onderdeel van het grotere geheel als ook zelfstandig, uniek, anders dan andere mensen. We kunnen wel veel zelfstandig maar nooit alleen. We zijn voor ons voortbestaan en onze ontwikkeling aangewezen op samenwerken met andere mensen.

We gedijen als mens het best wanneer we goede relaties met anderen onderhouden.

Als mens worden we geboren met in aanleg de intentie mee te willen doen en constructief bij te dragen. Wanneer we ons in relaties met andere mensen geaccepteerd, geliefd en waardevol voelen, groeit dit gemeenschapsgevoel. We handelen vanuit de houding 'ik hoor erbij en dus draag ik bij'.

We zijn als mens niet gelijk, wel gelijkwaardig aan andere mensen. Een baan of positie maakt ons niet meer of minder waard en waardevol als mens.

Sociale verantwoordelijkheid, het goede zien in elkaar, respectvol gedrag, vriendelijke duidelijkheid vormen de smeerolie in onze samenleving.

Zelfstandig maar niet aleen

Ieder mens geeft zelfstandig betekenis, 'kleur', aan gebeurtenissen en ervaringen. Hoe we denken over onszelf , anderen en de wereld beïnvloedt hoe we ons voelen. Weten dat we allemaal onze eigen gekleurde blik op de werkelijkheid hebben, helpt ons het contact en de verbinding met andere mensen te herstellen, verbeteren en behouden.

Vanaf onze geboorte ontwikkelen we een unieke levensstijl en privé logica die ons helpt situaties in te schatten, gebeurtenissen te begrijpen en te reageren op problemen. Wanneer we in onze vormende  kinderjaren bevestiging ervaren, dat onze gekleurde privélogica klopt, gaan we onbewust geloven dat onze privé logica waar is. We gaan vervolgens selectief waarnemen, selectief interpreteren, selectief herinneren en selectief handelen met als (onbewust) doel: onze beelden, overtuigingen en logica zo te houden zoals ze zijn. We ontlenen er onze identiteit aan en zeggen bijvoorbeeld 'zo ben ik'.

Mensen zijn doelgericht. We komen in actie omdat we iets nastreven, iets willen bereiken.

We vormen als mens één ondeelbaar geheel. We zijn op elk moment in denken, voelen en handelen één, zelf aan het stuur van ons leven, ook al zijn we ons daar niet altijd bewust van.

We hebben niet altijd invloed op wat ons overkomt, maar we zijn geen slachtoffer van ons verleden of huidige omstandigheden. We zijn actieve vormgevers van ons eigen leven. Ieder mens is in staat zich positief te ontwikkelen, een zinvol leven te creëren en zinvol bij te dragen.